Hotline:025-85328161

Weibo    Recruitment   

Technical support: Mr. Yao Kefei 13705167393
 
Business consultation: Wang Yao 15106105375 (Email: 1262466201@qq.com)
 
Tel: 025-85328161
 
Fax: 025-83373260
 
E-mail: 13705167393@163.com
 
Address: 88 Yanyao Road, Maigaoqiao, Qixia District, Nanjing (Yaohuamen Logistics Base, Jinling Transport Group)

 

   Copyright (c) 2019-2020 Copyright vali